ALGEMENE VERVOORWAARDEN VAN KÖSTER SAILS

Website: www.kostersails.nl

 

DEFINITIES

1.      Opdrachtnemer: Köster Sails, gevestigd te Enkhuizen onder KvK nr. 84863277.

2.      Opdrachtgever: degene met wie Köster Sails een overeenkomst is aangegaan

3.      Partijen: Opdrachtnemer en opdrachtgever samen

   

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Köster Sails. Wij erkennen geen algemene voorwaarden van degenen met wie wij handelen, tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen. De genoemde prijzen zijn exclusief eventueel te maken extra kosten, waaronder reis, verzend- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Köster Sails gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen, indien deze aanpassingen financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben is Köster Sails gerechtigd de kosten hiervan bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn, en vrijwaart Köster Sails voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig verstrekken van gegevens. Aanpassingen en/of wijzigingen op indicatie van de opdrachtgever, die niet in initiële offerte zijn verwerkt, komen volledig ten laste van de opdrachtgever. 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 LEVERING, RECLAMES, GARANTIE

Een overeengekomen leveringstermijn wordt door ons zo goed mogelijk nagekomen. Overschrijding van deze termijn geven de afnemer generlei recht van welke aard ook op annulering en/of ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding. Kleurafwijkingen en andere afwijkingen van ondergeschikte aard zullen nimmer grond opleveren voor ontbinding van een overeenkomst. Klachten dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen ter kennis van Köster Sails te worden gebracht. De goederen dienen door de afnemer op locatie van Köster Sails te worden aangeboden ter controle. Bij gegrond bevinden van de klachten zal Köster Sails de geconstateerde gebreken kosteloos aanvullen, vermaken of vervangen. Het recht op garantie vervalt indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst niet of niet tijdig na komt. Klachten ten aanzien van verkeerd gebruik, onachtzaamheid, verkleuring en schimmelvorming worden niet gehonoreerd. Onze aansprakelijkheid uit de garantie voortvloeiend, strekt nimmer verder dan de garantie van de fabrikant m.b.t. de in ons product verwerkte materialen. De garantie wordt verleend aan de eerste gebruiker van de zaken en is niet overdraagbaar. Indien de opdrachtnemer niet zelf kan/mag/hoeft te meten, is maatvoering voor risico van opdrachtgever. Eventuele aanpassingen naderhand zijn dan ook voor rekening opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet actief aanwezig is bij het meten, mallen en/of plaatsen van het product, is de uitvoering naar inzicht van de opdrachtnemer. Voor het resultaat kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele wijzigingen achteraf aan model, uitvoering en/of details zijn dan volledig voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 4 HONORARIUM

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Köster Sails, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 5 BETALING

Bij levering van goederen specifiek op maat gemaakt, dient 1/2 deel vooruit te worden betaald en het resterende bedrag bij aflevering. Betaling kan slechts plaatsvinden op de door Köster Sails aangegeven bankrekening, dan wel contant. Betaling dient plaats te vinden bij aflevering, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum indien overeengekomen, tenzij anders is vermeld op de factuur. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, dat hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Köster Sails de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Bij het in gebreke blijven van betaling binnen 14 dagen, is de afnemer per maand rente verschuldigd, van de op dat moment geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, dat hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Köster Sails de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. Köster Sails behoudt zicht het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten,

 

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden ons het eigendom van alle door ons geleverde goederen voor, totdat de koopprijs geheel betaald is. Voor het geval dat Köster Sails zijn, in dit artikel aangeduide eigendomsrechten, wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Köster Sails, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Köster Sails zich bevinden en die zaken mede terug te nemen, of zaken retour te zenden. Alle kosten verbonden aan het terughalen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 INCASSOKOSTEN

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Tevens is Köster Sails gerechtigd vertragingsrente te vorderen met een minimum van 50,-. Indien Köster Sails hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8 OPZEGGING

 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Köster Sails het recht om de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen van de opdrachtgever inclusief gederfde winst. De reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. Köster Sails behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren.

 

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

Indien Köster Sails aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Indien Köster Sails aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Zeilmakerij Köster Sails te verstrekken uitkering. Köster Sails is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Köster Sails is nimmer aansprakelijk voor schade door extreme weersomstandigheden.

 

Artikel 10 VRIJWARINGEN

De opdrachtgever vrijwaart Köster Sails voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

 Artikel 11 RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 12 OVERMACHT

Ingeval nakoming van datgene waartoe Köster Sails krachtens de met wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en dit te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Köster Sails en/of aan de zijde van derden of toeleveranciers, is Köster Sails gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Als omstandigheden van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, verstoring van en door weersomstandigheden, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Köster Sails vallen.

 

Artikel 13 MONSTERS EN MODELLEN 

Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Köster Sails en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Köster Sails is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

 

 

 

Opgesteld op 1 februari 2022